Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "TG-DESIGN" K. Szymczyk Mickiewicza 18/2, 40-092,

Katowice,

2) kontakt w sprawie Ochrony Danych- trojcagold@interia.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu

administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia i ich

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością

nawiązania kontaktu

Klauzula informacyjna dotycząca gwarancji / reklamacji i rękojmi produktu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonanym

zgłoszeniem reklamacyjnym jest firma "TG-DESIGN" K. Szymczyk Mickiewicza 18/2, 40-092, Katowice.

2. W sprawie ochrony danych osobowych może się Pan/ Pani skontaktować poprzez adres

mailowy: trojcagold@interia.pl.

3. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo

przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pan dane będą przetwarzana

niezgodnie z wymogami prawnymi.

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji

przysługujących Pani/Panu uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do wykonania

umowy jest art.6 ust 1 lit b, zaś w zakresie niezbędnym do wykonania nakładanych na firmę "TG-DESIGN" K. Szymczyk, obowiązków prawnych art. 6 ust.1 lit c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6. Ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes

Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawarta umową oraz

badania satysfakcji Klienta.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

1. podmioty , którymi firma "TG-DESIGN" K. Szymczyk ma obowiązek przekazać dane na gruncie

obowiązujących przepisów prawa,

2. producenci reklamowanego towaru oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu

"TG-DESIGN" K. Szymczyk, tj. przedsiębiorcy świadczącemu na rzecz "TG-DESIGN" K. Szymczyk usługi

serwisowe i gwarancyjne (autoryzowane serwisy produktów z oferty "TG-DESIGN" K. Szymczyk).

prawne, kurierskie, pocztowe, informatyczne, hostingowe, marketingowe z zakresu niszczenia

dokumentów oraz zakresu płatności.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia

roszczeń związanych z zakupionym towarem lub niezbędnym dla realizacji oraz wykazania

prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi.

9. Przysługuje Pani/ Panu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie innych niż marketingu bezpośrednio prawnie

uzasadnionych interesów "TG-DESIGN" K. Szymczyk; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana

szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez "TG-DESIGN" K. Szymczyk

na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciwu nie trzeba uzasadniać.

Klauzula informacyjna w newsletterze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "TG-DESIGN" K. Szymczyk Mickiewicza 18/2, 40-092

Katowice, NIP 6442432403,

2) kontakt w sprawie Ochrony Danych- trojcagold@interia.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

na podstawie przepisów prawa oraz agencje reklamowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "TG-DESIGN" K. Szymczyk Mickiewicza 18/2, 40-092

Katowice,

2) kontakt w sprawie Ochrony Danych- trojcagold@interia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji

zamówienia